HCM Deck | Blog

Prawo pracy dla managerów: Jak przygotować liderów na zmiany prawa pracy w 2024 roku

W obliczu ciągłych zmian legislacyjnych przekazywanie wiedzy z zakresu prawa pracy dla managerów i managerek wymaga innowacyjnego podejścia. Tradycyjne szkolenia przestają wystarczać, a firmy potrzebują bardziej elastycznych narzędzi do radzenia sobie z nowelizacjami prawnymi w 2024 roku. Aktualne metody nie nadążają za tempem zmian, stąd konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, by managerowie byli gotowi na najnowsze wyzwania z zakresu prawa pracy.

Dlaczego jest to istotne? Ponieważ głębsze zrozumienie tego zagadnienia ukazuje, że rola liderki czy lidera w kwestiach prawa pracy ma znacznie szerszy wpływ na organizację i jej pracowników niż moglibyśmy się spodziewać. To nie tylko kwestia zapewniania compliance i unikania nadużyć oraz potencjalnych kar dla firmy. Stosowanie się do przepisów prawa pracy to także podstawa budowania zespołów, w których panuje zaufanie i zapewnione jest bezpieczeństwo psychologiczne. Poniżej przedstawiamy argumenty potwierdzające tę tezę oraz dobre praktyki szerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy wśród managerów i managerek.

Nieustające zmiany w prawie pracy wymagają od managerów ciągłej adaptacji

Rok 2023 przyniósł znaczące zmiany w zakresie prawa pracy. Wśród nich znalazły się takie aspekty jak uregulowanie kwestii dotyczących pracy zdalnej, urlopów rodzicielskich, a także inspirowane unijnymi dyrektywami, nowe prawa w zakresie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Rzeczywistość pracy w ostatnich latach podlegała dynamicznym zmianom, a co za tym idzie, będzie zmieniało się także prawo, aby sprostać tej rzeczywistości.  Perspektywy na 2024 rok wskazują na dalsze nowości w zakresie kodeksu pracy. Planowane nowelizacje dotyczą emerytur pomostowych, ochrony sygnalistów oraz wprowadzenia dyrektyw w obszarze równości płac. Managerowie, pochłonięci codziennymi wyzwaniami mogą mieć trudności w śledzeniu nowych regulacji, a także określeniu tych, które będą miały bezpośredni wpływ na ich pracę.

Bądź na bieżąco. W naszym comiesięcznym newsletterze dzielimy się wiedzą i praktykami z obszaru L&D, które sprawdzają się u nas, naszych klientów i na rynku. 

Zapisuję się się

Dlaczego ważne jest, aby managerowie znali prawo pracy

  • Minimalizowanie ryzyka prawnego i ograniczanie ich kosztów

Według portalu Zielonalinia.pl najczęściej występującymi wykroczeniami ze strony pracodawców są nieprawidłowości związane z rozwiązywaniem umów, naruszanie przepisów dotyczących czasu pracy, niewłaściwe wypłaty wynagrodzenia oraz nieprawidłowe udzielanie urlopów. Gdy managerowie znają prawo pracy i stosują się do jego zasad w codziennym działaniu, zmniejszają tym samym szansę na ewentualne pozwy ze strony pracowników i koszty z nimi związane. W zależności od skali oraz rodzaju wykroczenia, pracodawcy może grozić kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Zaufanie jest podstawą budowania partnerskiej relacji między managerem czy managerką a członkami zespołu. Jak podkreśla Simon Sinek, dobre przywództwo polega na zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa w taki sposób, aby pracownicy mogli skupić się na swoich zadaniach bez obaw o własne przetrwanie. Tylko poczucie sprawiedliwego traktowania pozwala pracownikom osiągnąć pełną efektywność. W sytuacji, gdy ich prawa są ograniczane lub naruszane przez przełożonych, pracownikom towarzyszy poczucie zagrożenia i niepewności. Wówczas dużą część ich energii i uwagi zajmuje sprawdzanie, czy manager traktuje ich zgodnie z prawem pracy.

Jak zbudować poczucie bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji

  • Odpowiednie zarządzanie czasem i projektami pracowników

Wiele w niedawno wprowadzonych zmian w prawie pracy dotyczy należnych urlopów oraz zapewniania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Manager  czy managerka powinni bezwzględnie stosować się do tych zasad planując działania pracowników i oceniając ich obłożenie. Jak podaje Gazeta Prawna  brak 15-minutowej przerwy przy wymiarze czasu pracy przekraczającym 6 godzin na dobę oraz praca bez minimalnego nieprzerwanego wypoczynku dobowego i tygodniowego są jednymi z najczęstszych niedopełnień jeżeli chodzi o prawo pracy.

Dobre praktyki zapewniania compliance z zakresu prawa pracy dla managerów

  • Połączenie sił kilku działów 

Pierwszym krokiem, który pozwala rozwijać, a także w porę aktualizować wiedzę managerów dotyczącą prawa pracy, jest współpraca pomiędzy działem Legal, HR, L&D i Compliance. Chodzi bowiem o zbudowanie kanału komunikacyjnego, dzięki któremu regulacje dotyczące zatrudnienia będą docierać do managerów w odpowiednim czasie i formie. Począwszy od działu prawnego czy operacji HR, aż po specjalistów L&D, którzy opracują dla liderów i liderek stosowne komunikaty lub treści edukacyjne z tego zakresu. Ważnym zadaniem przedstawicieli tych działów jest wypracowanie spójnego i klarownego języka, który nie tylko będzie zrozumiały dla managerów i managerek (oraz wszystkich osób zaangażowanych w ten proces), ale również jednoznaczny względem złożonych regulacji prawa pracy.

  • Zwrócenie szczególnej uwagi na tych, którzy stają się managerami po raz pierwszy

Aktualizowanie informacji to jedno, ale sprawa wygląda nieco inaczej wśród osób, które po raz pierwszy obejmują stanowiska kierownicze i stają się reprezentantami pracodawcy wobec swoich zespołów. W tym miejscu warto przytoczyć case study sieci Play, w której zanim wdrożono platformę rozwojową, organizowano onboarding managerów i managerek poprzez cykliczne warsztaty. Te przeprowadzano jednak co kilka miesięcy, przez co wielu nowych liderów było pozbawionych dostępu do wiedzy z zakresu prawa pracy w kilku pierwszych miesiącach. To z kolei przekładało się na duże obciążenie HR Business Partnerów, którzy otrzymywali liczne pytania. Występowało także zagrożenie, że managerowie będa po prostu czuli się zagubieni w nowej roli, a przez to spadnie ich satysfakcja z pracy i efektywność. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom i wykorzystując do tego celu platformę HCM Deck, wprowadzono digitalowy program onboardingowy „First Time Manager”, w którym jedną z trzech pierwszych kategorii tematycznych jest właśnie aktualne prawo pracy.

Dowiedz się więcej o programie First Time Manager

compliance dla managerów w programie First Time Manager Play

Przeczytaj

  • Dywersyfikacja kanałów dotarcia

Optymalne przekazywanie informacji z obszaru prawa pracy dla managerów wymaga strategicznego podejścia, obejmującego różnorodne kanały komunikacyjne. Dla tych, którzy stają się liderami po raz pierwszy, warto przygotować filmy edukacyjne lub kursy e-learningowe z podstawami prawa pracy, podobnie, jak zrobił to Play. Kluczowe z perspektywy managerów informacje o prawie pracy powinny być także zamieszczone np. w formie FAQ w firmowej bazie wiedzy. Dzięki temu będą oni mieli do nich łatwy dostęp, gdy zajdzie taka potrzeba. Z kolei komunikowanie nowości i aktualnych zmian może być efektywne poprzez regularne newslettery, kierowane do konkretnych managerów objętych daną tematyką. Zastosowanie tej różnorodnej strategii komunikacyjnej pozwala precyzyjnie dostarczać istotne treści, wspierając rozwój wiedzy z zakresu prawa pracy wśród kierowników.

  • Monitorowanie postępów dla zapewnienia compliance

Niezwykle istotne jest nie tylko dostosowanie formy komunikacji, lecz także systematyczne analizowanie postępów managerów w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa pracy. Stałe monitorowanie, że informacje docierają do wszystkich liderów w firmie i są aktualizowane na czas, gwarantuje wymaganą zgodność i minimalizuje ryzyko sporów prawnych. Wykorzystując platformę rozwojową, można przygotowywać testy weryfikujące wiedzę, jednocześnie identyfikując ewentualne braki. Analiza tego obszaru umożliwia również ocenę skuteczności różnych form przekazu, dostarczając cennych danych na temat najbardziej efektywnych treści i metod nauki dla managerów w kontekście aktualnych przepisów prawa pracy.

Jak przeprowadzić państwowe egzaminy zdalnie? To jedna z możliwości testów HCM Deck. 

Sprawdź

Pracownicy coraz śmielej stają w obronie swych praw – to dobry znak!

Ostatnie lata przynoszą coraz większą liczbę skarg i problemów związanych z naruszeniem przepisów dotyczących zatrudnienia. Według Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy opublikowanego w czerwcu 2023 roku, liczba skarg i problemów związanych z naruszeniem tych praw rośnie z każdym rokiem. W 2022 roku wpłynęło aż 50,5 tys. skarg, co stanowi wzrost o 5,3 tys. w porównaniu do poprzedniego roku. Przy czym chcemy tutaj zaznaczyć, że nie oznacza to jednoznacznie, że nadużycia pracodawców czy managerów w kontekście prawa pracy się intensyfikują. Przyczyną tego wzrostu może być rosnącą świadomość pracowników dotyczącą swoich praw oraz ich gotowość do działania w przypadku naruszeń.

Od 2021 roku to aktualni pracownicy składają najwięcej skarg, zmieniając tendencję z roku 2020, gdzie dominowali byli pracownicy. Ten zwrot może wynikać z wzmocnionej pozycji negocjacyjnej pracowników na rynku, co skłania ich do bardziej aktywnego egzekwowania praw w trakcie trwania umowy o pracę. Należy pamiętać, jak istotną rolę odgrywają managerowie w zapewnianiu zgodności z przepisami prawa pracy oraz kształtowaniu partnerskich relacji z zespołem. Ich znajomość i respektowanie przepisów dotyczących zatrudnienia staje się nie tylko narzędziem zabezpieczającym przed potencjalnymi sporami, ale także kluczowym elementem kształtującym zdrowe i efektywne środowisko pracy.

Rate this post
Udostępnij: