Regulamin Wydarzenia L&D Meetup #LetsGrow

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1. Wydarzenie – konferencja organizowana przez Organizatora
1.2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowana na wydarzenie przez Organizatora na zasadach przez niego określonych oraz biorąca udział w spotkaniu na zasadach określonych Regulaminem.
1.3. Organizator – Organizatorem jest HCM Deck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717370, NIP: 9452216507, o kapitale zakładowym: 6.350,00 zł.
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w wydarzeniu
1.5. Dane Osobowe Uczestnika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora danych osobowych podane w związku z Wydarzeniem oraz przetwarzane w celach i na zasadach w Regulaminie określonych.
1.6. Strona Wydarzenia: https://hcmdeck.com/pl/event/ld-meetup-2023/
1.7. Cena – cena za udział w Wydarzeniu zgodnie z §3 Regulaminu.

§2 Postanowienia Ogólne

2.1. Wydarzenie trwa od 9:00 do 19:00.
2.2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku.
2.3. Udział w wydarzeniu jest płatny zgodnie z §3 Regulaminu. Udział płatny obejmuje udział w Wydarzeniu, przerwy kawowe i posiłek. Udział nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu oraz miejsca spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników.
2.5. Wydarzenie odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o jego odwołaniu.
2.7. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu firmom, które są dostarczycielami usług w obszarze HR/L&D/elearning.

§3 Płatność za Wydarzenie

3.1. Wydarzenie, które jest przedmiotem niniejszego regulaminu, jest płatne. Uczestnictwo w nim wymaga opłacenia odpowiedniej kwoty, zgodnie z określonymi warunkami.
3.2. Zakup biletów na Wydarzenie odbywa się za pośrednictwem portalu evenea. Aby uczestniczyć w wydarzeniu, każdy zainteresowany uczestnik jest zobowiązany dokonać zakupu biletu poprzez ten portal. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dostępnymi opcjami płatności oraz terminami.
3.3. Cena biletu na Wydarzenie wynosi 613,77 zł (bilet earlybird ważny do 15.09.2023 r. lub do wyczerpania puli) oraz 736,77 (bilet standard). Wartość ta obejmuje uczestnictwo w wydarzeniu oraz ewentualne dodatkowe usługi, o których mowa w informacjach dotyczących Wydarzenia.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów i dostępnych opcji płatności w dowolnym momencie, jednak wszelkie zmiany zostaną odpowiednio ogłoszone na portalu evenea i nie wpłyną na już dokonane zakupy biletów.
3.5. Po zakupie biletu, uczestnik otrzyma potwierdzenie transakcji oraz elektroniczny bilet, który należy przedstawić w dniu Wydarzenia. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania biletów w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będą one zastępowane w przypadku zgubienia.

§4. Prawa i obowiązki uczestnika

4.1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Wydarzeniu zgodnie z agendą podaną przez Organizatora,
4.2. Uczestnik ma obowiązek:
4.2.1. przestrzegać Regulamin,
4.2.2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Wydarzenia
4.2.3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności obowiązujących w miejscu zasad BHP.
4.3. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach
wykonywanych podczas Wydarzenia, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych o Wydarzeniu.
4.4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji do przekazywania informacji dotyczących Wydarzenia drogą elektroniczną.
4.5.Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
4.6. Organizator może zapytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Wydarzeniu, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie elektronicznej.
4.7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub innych naruszających dobre imię i renomę Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§4. Postanowienia końcowe

4.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.07.2023 r.
4.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie wydarzenia oraz przez portal evenea.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
4.4. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
4.5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Oświadczenie Uczestnika L&D Meetup #LetsGrow
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w L&D Meetup #LetsGrow i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 


Regulamin usługi HCM Deck Demo

I. Postanowienia ogólne

 1. Usługa w rozumieniu Regulaminu oznacza: usługę świadczoną drogą elektroniczną przez HCM Deck na rzecz Klienta polegającą na udzieleniu Klientowi dostępu do platformy online pozwalającej testować funkcjonalności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, np. firmową bazą wiedzy, platformą LMS, tzw. onboardingiem, oceną pracowniczą oraz innymi modułami wspierającymi procesy HR w organizacji (dalej: „Usługa”).
 2. Usługa świadczona jest przez HCM Deck sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717370, o numerze NIP 9452216507, kapitał zakładowy: 6350,00 zł.
 3. Usługa ma charakter demonstracyjny, testowy i pozwala Klientowi sprawdzić funkcjonalności i specyfikację usługi właściwej tj. dostępnej odpłatnie.
 4. Dla skorzystania z Usługi koniecznym po stronie Klienta jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet. Urządzenie powinno się charakteryzować następującą specyfikacją techniczną: Procesor min. 1000 MHz, Pamięć RAM: min. 512 MB, przeglądarka internetowa: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 5. HCM Deck z tytułu usługi Demo nie pobiera opłat.
 6. Usługa świadczona na rzecz Klienta ma charakter niewyłączny a Klient współdzieli udostępnioną w ramach Usługi przestrzeń wraz z innymi Klientami, co oznacza, że dane takie jak komentarze, zdjęcia, filmy lub dowolne inne dodane przez użytkownika materiały mogą być wyświetlane przez innych Klientów.
 7. HCM Deck zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub usunięcia dostępu Klienta do Usługi bez podania przyczyny.
 8. Usługa skierowana jest jedynie do przedsiębiorców.
 9. HCM Deck nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi.
 10. Klient może przetwarzać dane osobowe w ramach w ramach Usługi jedynie w wypadku uprzedniego zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z HCM Deck.

II. Składanie zamówień na Usługi

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi poprzedzone jest złożeniem przez Klienta zamówienia na Usługę poprzez panel online, po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przesłania linku aktywującego Usługę. Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności.
 2. Jeżeli zajdzie taka konieczność, po otrzymaniu zamówienia, HCM Deck może skontaktować się z Klientem potwierdzając złożone zamówienie oraz w celu uzgodnienia dodatkowych warunków Usługi, wytłumaczenia specyfikacji technicznej, zaoferowania pomocy, lub przedstawienia oferty handlowej.

II. Zasady korzystania z Usługi

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem wskazanym w pkt I.1. oraz IV Regulaminu.
 2. Klient w szczególności nie ma prawa do korzystania z Usługi w sposób zakłócający dostęp Usługi pozostałych, współdzielących przestrzeń Klientów.
 3. Zakazuje się w ramach korzystania z Usługi publikacji treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, zwierających treści obraźliwe, promujące dyskryminację rasową lub o jakimkolwiek innym podłożu, treści ksenofobicznych lub promujących totalitarne ustroje państwa.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z Usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta w ramach Usługi, HCM Deck ma prawo zablokować świadczoną Usługę oraz usunąć lub zabezpieczyć te dane.
 3. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient w przypadku zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem Usługi ma prawo skontaktować się z HCM Deck drogą e-mailową lub telefonicznie. Zastrzeżenia powinny zawierać: dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta; okoliczności uzasadniające zastrzeżenia.
 2. HCM Deck dołoży staranności, by udzielić odpowiedzi na zastrzeżenia Klienta w terminie 7 dni od dnia ich przekazania.
 3. Z uwagi na nieodpłatny i demonstracyjny, testowy charakter Usługi, HCM Deck nie gwarantuje rozwiązania zastrzeżeń zgłoszonych przez Klienta.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polityki Prywatności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej HCM Deck.
 3. Regulamin w wersji z  dnia 27.09.2018 r.