REGULAMIN KONKURSU „Feedback do platformy”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Recenzja” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest HCM Deck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717370, NIP: 9452216507, o kapitale zakładowym: 6.250,00 zł.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas wydarzenia Best Practices Day 2024, 17 kwietnia 2024 r..

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem HCM Deck sp. z o.o.;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika HCM Deck sp. z o.o. .
d) jest uczestnikiem wydarzenia Best Practices Day 2024

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest udzielenie feedbacku potrzebnego do rozwoju platformy HCM Deck reprezentantom HCM Deck poprzez wypełnienie ankiety i rozmowę z reprezentantami HCM Deck.

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodzona zostanie każda osoba, która spełni warunki opisane w § 3. Otrzyma voucher o wartości 50 zł do sklepu Empik w formie drukowanej lub digitalowej.
 2. W przypadku wyczerpania zapasów drukowanego vouchera zapewnionych przez Organizatora, Organizator wydaje każdemu spełniającemu warunki opisane w § 3 voucher digitalowy – eKartę. Warunkiem wydania vouchera digitalowego – eKarty jest podanie Organizatorowi służbowego adresu e-mail. Organizator zobowiązuje się przesłać eKartę do trzech dni roboczych po wydarzeniu na wskazany przez uczestnika adres e-mail.
 3. Konkurs obowiązuje do wyczerpania zapasów kart fizycznych i eKart.

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika chęci odbioru eKarty lub wyczerpania się zapasów voucherów drukowanych, warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody, tj.: służbowego adresu e-mail.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru nagrody w przypadku, w którym nie nas.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do skutecznego zrealizowania przesyłki nagrody.
4. Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;
Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres hello@hcmdeck.com lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

REGULAMIN KONKURSU „Recenzja”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Recenzja” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest HCM Deck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717370, NIP: 9452216507, o kapitale zakładowym: 6.250,00 zł.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas wydarzenia Best Practices Day 2024, 17 kwietnia 2024 r..

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem HCM Deck sp. z o.o.;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika HCM Deck sp. z o.o. .
d) jest byłym lub aktualnym klientem HCM Deck sp. z o.o.
e) jest uczestnikiem wydarzenia Best Practices Day 2024

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Dla wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wystawienie recenzji platformy HCM Deck na portalu g2.com.
2. Warunkiem odbioru nagrody przewidzianej w konkursie, opisanej w § 4 jest pokazanie wypełnionej recenzji i naciśnięcie na przycisk “Submit My Review” przy osobie reprezentującej HCM Deck.

§ 4 NAGRODY

1.Nagrodzona zostanie każda osoba, która spełni warunki opisane w § 3. Otrzyma voucher o wartości 50 zł do sklepu Empik w formie drukowanej lub digitalowej.
2.W przypadku wyczerpania zapasów drukowanego vouchera zapewnionych przez Organizatora, Organizator wydaje każdemu spełniającemu warunki opisane w § 3 voucher digitalowy – eKartę. Warunkiem wydania vouchera digitalowego – eKarty jest podanie Organizatorowi służbowego adresu e-mail. Organizator zobowiązuję się przesłać eKartę do trzech dni roboczych po wydarzeniu na wskazany przez uczestnika adres e-mail.
3. Uczestnik konkursu może wypełnić recenzję po wydarzeniu. Warunkiem otrzymania nagrody w przypadku wypełnienia recenzji w późniejszym terminie jest:
a) udostępnienie reprezentantowi HCM Deck sp. z o.o. służbowego adresu e-mail,
b) wypełnienie recenzji w trybie nieanonimowym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania nagrody drogą mailową po opublikowaniu recenzji przez portal G2.
5. Konkurs trwa do wyczerpania zapasów kart fizycznych i eKart.

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. W przypadkach opisanych w odbioru nagrody wygranej w § 4, p. 2 i 3 warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody, tj.: służbowego adresu e-mail.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru nagrody w przypadku, w którym nie nas.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do skutecznego zrealizowania przesyłki nagrody.
4. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 • Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;
 • Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres marketing@hcmdeck.com lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Regulamin Konkursu „Feedback”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Feedback” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest HCM Deck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717370, NIP: 9452216507, o kapitale zakładowym: 6.250,00 zł.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzia Google Forms w dniach 17.04 – 22.04.2024 r. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem HCM Deck sp. z o.o.;
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika HCM Deck sp. z o.o.
  d) jest uczestnikiem wydarzenia Best Practices Day 2024.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Do wzięcia udziału w Konkursie konieczna jest odpowiedź na wszystkie obowiązkowe pytania ankiety znajdującej się pod linkiem: https://forms.gle/CEqmjXYFq7NtRjRQ9 w terminie do 22 kwietnia 2024 r włącznie.

§4 Nagrody

 1. Nagrodzone zostaną 3 osoby, spośród tych, które spełnią warunki opisane w § 3. Nagrodą dla każdej z nich jest kod zniżkowy do sklepu internetowego Empik o wartości 100 PLN. 
 2. O przyznaniu nagrody zadecyduje Komisja Organizatora składająca się z trzech osób, która wybierze najbardziej wnikliwe odpowiedzi.

§5 Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Warunkiem odbioru nagrody wygranej w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody, tj.: służbowego adresu e-mail.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru nagrody.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do skutecznego zrealizowania przesyłki nagrody. 
 4. Przysługują Ci następujące prawa:
 • Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 • Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;
 • Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres marketing@hcmdeck.com lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Regulamin Wydarzenia Best Practices Day 2024

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1. Wydarzenie – konferencja organizowana przez Organizatora
1.2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowana na wydarzenie przez Organizatora na zasadach przez niego określonych oraz biorąca udział w spotkaniu na zasadach określonych Regulaminem.
1.3. Organizator – Organizatorem jest HCM Deck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717370, NIP: 9452216507, o kapitale zakładowym: 6.350,00 zł.
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w wydarzeniu
1.5. Dane Osobowe Uczestnika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora danych osobowych podane w związku z Wydarzeniem oraz przetwarzane w celach i na zasadach w Regulaminie określonych.
1.6. Strona Wydarzenia: https://hcmdeck.com/pl/event/best-practices-day-2024/

§2 Postanowienia Ogólne

2.1. Wydarzenie trwa od 9:00 do 14:00.
2.2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 roku.
2.3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zgodnie z §3 Regulaminu.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu oraz miejsca spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników.
2.5. Wydarzenie odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o jego odwołaniu.
2.7. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu firmom, które są dostarczycielami usług w obszarze HR/L&D/e-learning oraz osobom, które nie są związane ze środowiskiem L&D, nie są klientem, nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w procesie sprzedażowym platformy HCM Deck.

§3 Uczestnictwo w Wydarzeniu

3.1. Wydarzenie, które jest przedmiotem niniejszego regulaminu, jest bezpłatne.
3.2. Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga wypełnienia formularza danych osobowych dostępnego na stronie.
3.3. Udział w wydarzeniu jest każdorazowo potwierdzany przez Organizatora drogą mailową z zastosowaniem kryteriów, o których mowa w 2.7. Tylko takie potwierdzenie jest gwarancją miejsca na wydarzeniu.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uczestnictwa drogą telefoniczną.

§4. Prawa i obowiązki uczestnika

4.1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Wydarzeniu zgodnie z agendą podaną przez Organizatora,
4.2. Uczestnik ma obowiązek:
4.2.1. przestrzegać Regulamin,
4.2.2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Wydarzenia
4.2.3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności obowiązujących w miejscu zasad BHP.
4.3. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach
wykonywanych podczas Wydarzenia, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych o Wydarzeniu.
4.4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu podanych podczas rejestracji do przekazywania informacji dotyczących Wydarzenia drogą elektroniczną i telefoniczną.
4.5.Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
4.6. Organizator może zapytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Wydarzeniu, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie elektronicznej.
4.7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub innych naruszających dobre imię i renomę Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.03.2023 r.
5.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie wydarzenia oraz na https://hcmdeck.com/pl/regulamin/.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
5.4. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
5.5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Oświadczenie Uczestnika Best Practices Day 2024
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Best Practices Day 2024 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 


Regulamin usługi HCM Deck Demo

I. Postanowienia ogólne

 1. Usługa w rozumieniu Regulaminu oznacza: usługę świadczoną drogą elektroniczną przez HCM Deck na rzecz Klienta polegającą na udzieleniu Klientowi dostępu do platformy online pozwalającej testować funkcjonalności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, np. firmową bazą wiedzy, platformą LMS, tzw. onboardingiem, oceną pracowniczą oraz innymi modułami wspierającymi procesy HR w organizacji (dalej: „Usługa”).
 2. Usługa świadczona jest przez HCM Deck sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717370, o numerze NIP 9452216507, kapitał zakładowy: 6350,00 zł.
 3. Usługa ma charakter demonstracyjny, testowy i pozwala Klientowi sprawdzić funkcjonalności i specyfikację usługi właściwej tj. dostępnej odpłatnie.
 4. Dla skorzystania z Usługi koniecznym po stronie Klienta jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet. Urządzenie powinno się charakteryzować następującą specyfikacją techniczną: Procesor min. 1000 MHz, Pamięć RAM: min. 512 MB, przeglądarka internetowa: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 5. HCM Deck z tytułu usługi Demo nie pobiera opłat.
 6. Usługa świadczona na rzecz Klienta ma charakter niewyłączny a Klient współdzieli udostępnioną w ramach Usługi przestrzeń wraz z innymi Klientami, co oznacza, że dane takie jak komentarze, zdjęcia, filmy lub dowolne inne dodane przez użytkownika materiały mogą być wyświetlane przez innych Klientów.
 7. HCM Deck zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub usunięcia dostępu Klienta do Usługi bez podania przyczyny.
 8. Usługa skierowana jest jedynie do przedsiębiorców.
 9. HCM Deck nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi.
 10. Klient może przetwarzać dane osobowe w ramach w ramach Usługi jedynie w wypadku uprzedniego zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z HCM Deck.

II. Składanie zamówień na Usługi

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi poprzedzone jest złożeniem przez Klienta zamówienia na Usługę poprzez panel online, po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przesłania linku aktywującego Usługę. Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności.
 2. Jeżeli zajdzie taka konieczność, po otrzymaniu zamówienia, HCM Deck może skontaktować się z Klientem potwierdzając złożone zamówienie oraz w celu uzgodnienia dodatkowych warunków Usługi, wytłumaczenia specyfikacji technicznej, zaoferowania pomocy, lub przedstawienia oferty handlowej.

II. Zasady korzystania z Usługi

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem wskazanym w pkt I.1. oraz IV Regulaminu.
 2. Klient w szczególności nie ma prawa do korzystania z Usługi w sposób zakłócający dostęp Usługi pozostałych, współdzielących przestrzeń Klientów.
 3. Zakazuje się w ramach korzystania z Usługi publikacji treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, zwierających treści obraźliwe, promujące dyskryminację rasową lub o jakimkolwiek innym podłożu, treści ksenofobicznych lub promujących totalitarne ustroje państwa.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z Usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta w ramach Usługi, HCM Deck ma prawo zablokować świadczoną Usługę oraz usunąć lub zabezpieczyć te dane.
 3. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient w przypadku zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem Usługi ma prawo skontaktować się z HCM Deck drogą e-mailową lub telefonicznie. Zastrzeżenia powinny zawierać: dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta; okoliczności uzasadniające zastrzeżenia.
 2. HCM Deck dołoży staranności, by udzielić odpowiedzi na zastrzeżenia Klienta w terminie 7 dni od dnia ich przekazania.
 3. Z uwagi na nieodpłatny i demonstracyjny, testowy charakter Usługi, HCM Deck nie gwarantuje rozwiązania zastrzeżeń zgłoszonych przez Klienta.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polityki Prywatności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej HCM Deck.
 3. Regulamin w wersji z  dnia 27.09.2018 r.