I. Postanowienia ogólne

 1. Usługa w rozumieniu Regulaminu oznacza: usługę świadczoną drogą elektroniczną przez HCM Deck na rzecz Klienta polegającą na udzieleniu Klientowi dostępu do platformy online pozwalającej testować funkcjonalności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, np. firmową bazą wiedzy, platformą LMS, tzw. onboardingiem, oceną pracowniczą oraz innymi modułami wspierającymi procesy HR w organizacji (dalej: „Usługa”).
 2. Usługa świadczona jest przez HCM Deck sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717370, o numerze NIP 9452216507, kapitał zakładowy: 6350,00 zł.
 3. Usługa ma charakter demonstracyjny, testowy i pozwala Klientowi sprawdzić funkcjonalności i specyfikację usługi właściwej tj. dostępnej odpłatnie.
 4. Dla skorzystania z Usługi koniecznym po stronie Klienta jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet. Urządzenie powinno się charakteryzować następującą specyfikacją techniczną: Procesor min. 1000 MHz, Pamięć RAM: min. 512 MB, przeglądarka internetowa: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 5. HCM Deck z tytułu usługi Demo nie pobiera opłat.
 6. Usługa świadczona na rzecz Klienta ma charakter niewyłączny a Klient współdzieli udostępnioną w ramach Usługi przestrzeń wraz z innymi Klientami, co oznacza, że dane takie jak komentarze, zdjęcia, filmy lub dowolne inne dodane przez użytkownika materiały mogą być wyświetlane przez innych Klientów.
 7. HCM Deck zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub usunięcia dostępu Klienta do Usługi bez podania przyczyny.
 8. Usługa skierowana jest jedynie do przedsiębiorców.
 9. HCM Deck nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi.
 10. Klient może przetwarzać dane osobowe w ramach w ramach Usługi jedynie w wypadku uprzedniego zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z HCM Deck.

II. Składanie zamówień na Usługi

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi poprzedzone jest złożeniem przez Klienta zamówienia na Usługę poprzez panel online, po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przesłania linku aktywującego Usługę. Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności.
 2. Jeżeli zajdzie taka konieczność, po otrzymaniu zamówienia, HCM Deck może skontaktować się z Klientem potwierdzając złożone zamówienie oraz w celu uzgodnienia dodatkowych warunków Usługi, wytłumaczenia specyfikacji technicznej, zaoferowania pomocy, lub przedstawienia oferty handlowej.

II. Zasady korzystania z Usługi

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem wskazanym w pkt I.1. oraz IV Regulaminu.
 2. Klient w szczególności nie ma prawa do korzystania z Usługi w sposób zakłócający dostęp Usługi pozostałych, współdzielących przestrzeń Klientów.
 3. Zakazuje się w ramach korzystania z Usługi publikacji treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, zwierających treści obraźliwe, promujące dyskryminację rasową lub o jakimkolwiek innym podłożu, treści ksenofobicznych lub promujących totalitarne ustroje państwa.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z Usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta w ramach Usługi, HCM Deck ma prawo zablokować świadczoną Usługę oraz usunąć lub zabezpieczyć te dane.
 3. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient w przypadku zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem Usługi ma prawo skontaktować się z HCM Deck drogą e-mailową lub telefonicznie. Zastrzeżenia powinny zawierać: dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta; okoliczności uzasadniające zastrzeżenia.
 2. HCM Deck dołoży staranności, by udzielić odpowiedzi na zastrzeżenia Klienta w terminie 7 dni od dnia ich przekazania.
 3. Z uwagi na nieodpłatny i demonstracyjny, testowy charakter Usługi, HCM Deck nie gwarantuje rozwiązania zastrzeżeń zgłoszonych przez Klienta.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polityki Prywatności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej HCM Deck.
 3. Regulamin w wersji z  dnia 27.09.2018 r.