HCM Deck | Blog

Coaching vs. Mentoring – podstawowe różnice

Od wielu lat obserwujemy stały wzrost potrzeb szkoleniowych w firmach, a także ciągłe poszerzanie się wachlarza dostępnych  metod rozwoju zawodowego. W tym gąszczu terminologii łatwo pogubić się, zwłaszcza, że angielski termin „coaching” jest nośny i chętnie nadużywany.

Często pojęcie coachingu spłycane jest jedynie  do specyficznych kompetencji pracowniczych w organizacjach, potrzebnych do efektywnego wspierania podwładnych lub kolegów w ich zawodowym doskonaleniu się, przekazywania  informacji zwrotnej oraz motywowania ich do dalszego rozwoju.

W rzeczywistości coaching to kompleksowe podejście, które, poprzez zastosowanie szeregu technik, ma służyć wspieraniu rozwoju, zwiększeniu wykorzystania potencjału klienta oraz pomocy w realizacji postawionych celów.

Warto w tym miejscu oddzielić od coachingu inną metodę wspierania rozwoju, która także spełnia warunki powyższej ogólnej definicji. Mowa o mentoringu, który dzięki wzrastającej popularności w organizacjach i szeregu cech wspólnych jest często z coachingiem utożsamiany.

Mentoring to przede wszystkim budowanie relacji, w której osoba bardziej doświadczona opiekuje się kimś, posiadającym mniejsze doświadczenie. Taki proces dydaktyczny umożliwia przekazywanie wiedzy ogólnodostępnej, obejmującej informacje i  umiejętności z zakresu efektywnej pracy, jak i nawyków oraz najlepszych praktyk, które są stosowane nieświadomie, ale stanowią o biegłości w danej dziedzinie. Mentor, jako ekspert, samemu stanowi przykład do naśladowania i demonstruje pożądane postawy, udziela rad i wskazówek, dzieli się doświadczeniem.

W coachingu celem jest rozwój potencjału osobistego wystarczającego do osiągania stawianych celów, a nie przekazywanie wiedzy i doświadczeń. Coach nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, ponieważ coach nie uczy, nie doradza i nie wskazuje rozwiązań, a wspiera klienta w poszukiwaniu rozwiązań i motywuje go do realizacji postawionych przez niego celów.

Zarówno coaching jak i mentoring mogą wiele wnieść w życie uczestnika tych procesów rozwojowych. Dla organizacji może to zaprocentować wzrostem zaangażowania pracowników i wzmocnieniem ich motywacji. Należy jednak pamiętać, że obydwie metody służą różnym celom i nie każdy ekspert w swojej dziedzinie może być coachem i/lub mentorem.

Udostępnij: