HCM Deck | Blog

Skuteczna strategia L&D – realna wartość dla biznesu

strategia l&d

Learning & Development to dziedzina, która pozwala monitorować i dostarczać narzędzia mające na celu rozwijanie umiejętności zawodowych pracowników. Czy strategia L&D może też wpływać na wyniki biznesu? Badania wykazują, że dzięki stałemu uczeniu się i doskonaleniu umiejętności, członkowie organizacji budują wykwalifikowane zespoły, które powiększają zyski i wspierają strategię rozwoju firmy.

Podczas rekrutacji pracowników ważne są umiejętności już posiadane, mające wpływ na realizowanie zadań jako specjalista na określonym stanowisku. Jednak, aby móc zapewnić pracownikowi nieustanny rozwój i poszerzanie umiejętności, pracodawca powinien oferować szkolenia oraz narzędzia umożliwiające stawanie się ekspertem w danej dziedzinie. Szkolenie oraz budowa kompetencyjności pracowniczej w zespole owocuje nabyciem i rozwojem umiejętności dla pracownika jako jednostki. A dodatkowo poprawą wydajności działania zespołu. Efektem jest, m.in. zwiększenie zysku firmy. 

Zebranie wszystkich materiałów i narzędzi szkoleniowych w jedną strategię pozwala usystematyzować proces szkoleniowy pracowników, obejmujący poprawę umiejętności zawodowych oraz umiejętności miękkich, niezbędnych dla sprawnego i komfortowego odnalezienia się w strukturze pracowniczej.

Poznaj platformę, z którą wdrożysz skuteczną strategię Learning & Development

Sprawdź HCM Deck

Jak zatem strategia Learning & Development (L&D) wpływa na biznes? 

 • Odpowiednie przydzielenie stanowisk i dobór szkoleń a wpływ na finanse firmy

Określenie zakresu obowiązków, odpowiednie rozplanowanie stanowisk pracy oraz dostosowanie zakresu i częstotliwości szkoleń mają istotny związek z osiąganymi przez firmę wynikami. Najlepszy pomysł na biznes musi zostać oparty o sprawnie działającą strukturę organizacyjną, w ramach której wykwalifikowani, przystosowani do wykonywania konkretnych obowiązków, pracownicy mogą w pełni realizować się w firmie. Regularny dostęp do rozwoju umiejętności i poszerzania kompetencji pozwoli stworzyć firmę z silną strategią rozwoju, niezbędną do osiągania coraz lepszych wyników. Dzięki odpowiednio skonstruowanym szkoleniom można określić mocne i słabe strony poszczególnych członków zespołu. Dodatkowo wypracować najlepszy model współpracy, w którym każdy zrealizuje swój potencjał, a cały zespół osiągnie dużo lepsze wyniki, co przełoży się na zyski firmy. Instytut Gallupa sprawdził tę tezę i udowodnił, że firmy z dobrze zorganizowanymi zespołami i zaangażowanymi pracownikami generują o 21% zysków więcej, niż te składające się ze źle zarządzanych osób.

 • Poprawa wyników finansowych organizacji

Działania, realizowane w ramach optymalnego L&D, mają istotny wpływ na poprawę wyników finansowych firmy. Od efektywności pracowników wprost zależy kondycja finansowa organizacji, warto więc poświęcić czas i energię pracowników na poszerzanie kompetencji. Należy to potraktować, jako inwestycję, która finalnie zwiększy zyski firmy. Raport Instytutu Gallupa z 2013 r. nadaje tej kwestii konkretny wymiar – według przeprowadzonych badań niezaangażowanie pracowników i nieprzeprowadzanie szkoleń kosztuje amerykańskie firmy od 450 do 550 miliardów dolarów rocznie. Regularny dostęp do rozwoju umiejętności i poszerzania kompetencji pozwoli stworzyć sprawnie działający zespół dający organizacji silne zaplecze do rozwoju.

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników

Jak informuje Instytut Gallupa w kolejnym raporcie, aż 85 % pracowników nie jest zaangażowanych w swoim miejscu pracy. Znaczna większość nie czuje więzi z pracodawcą. Skutki takiego stanu rzeczy są katastrofalne dla firmy. Pracownik, który źle czuje się w miejscu pracy, będzie wykonywał tylko niezbędne minimum zadań. Nie będzie wykazywał większej inicjatywy ani kreatywnie uczestniczył w pracy zespołu, a to znacznie obniży zyski firmy. Taka osoba znacznie częściej będzie też szukała możliwości zmiany pracy, a to spowoduje kolejne negatywne rezultaty. Rodzi się jednak pytanie, jak zaangażować pracownika? Jak sprawić, aby aktywnie włączył się w rozwój firmy? Należy zapewnić mu możliwość rozwoju i pokazać, że jest ważny dla firmy, aby mógł poczuć się doceniony. Dzięki regularnemu stosowaniu narzędzi z obrębu L&D, wzrasta poziom utożsamienia się pracownika z firmą, co w efekcie skutkuje brakiem chęci do zmiany pracy i zaangażowaniem na obecnie zajmowanym stanowisku. Przełoży się to wprost na efektywność pracy zespołu i zyski firmy.

 • Obniżenie kosztów szkolenia bez utraty jego jakości

Według badań Society for Human Resource Management zatrudnienie nowego pracownika zajmuje średnio 42 dni, zaś proces jego przeszkolenia to koszt ponad 4 tysięcy dolarów. Jeśli firma cyklicznie będzie tracić pracowników, te liczby dość mocno odbiją się na jej finansach. Dlatego zwykle bardziej opłaca się utrzymać pracownika, który już został przeszkolony i potrafi odnaleźć się w pracy zespołu. Inne badanie wskazuje natomiast, że dla 33% profesjonalistów, rezygnujących z zatrudnienia, powodem odejścia była ciągła nuda w miejscu pracy. Z pozoru może to zaskakiwać, jednak chodzi tu o poczucie braku misji, zaangażowania w działalność zespołu oraz braku docenienia ze strony pracodawcy. Osoba, która czuje, że w miejscu pracy się rozwija, będzie mniej skłonna szukać innych ofert. Dlatego też warto zainwestować środki w dokształcanie obecnych pracowników, aby nie musieć wydawać większej ilości pieniędzy na szkolenie nowych. Ponadto dzięki rozwojowi nowoczesnych metod e-learningowych koszty szkoleń pracowniczych można znacznie zredukować bez rezygnacji z poziomu merytorycznego. Strategia L&D, stworzona z myślą o optymalizacji kosztów, pozwala zaplanować cykl szkoleniowy, który pochłonie niższe nakłady w porównaniu do realizacji pojedynczych szkoleń w zróżnicowanej tematyce.

 • Zmniejszenie ryzyka utraty najlepszych pracowników

Najlepsi pracownicy to osoby, które poza mechanicznym, choć sumiennym wykonywaniem obowiązków zawodowych, wykazują się zaangażowaniem w długoterminowy rozwój firmy. Takich pracowników łatwo jednak stracić, jeżeli oferowane im możliwości są niewystarczające. Jac Fitz-enz już w 1997 roku stwierdził, że utrata 10 pracowników to koszt 1 miliona dolarów. Tymczasem odpowiedzialnie kierowana firma nie może sobie pozwolić na utratę osób, które swoją wiedzą i kwalifikacjami zwiększają jej zyski. Cytując Karie Willyerd: „A high performer can deliver 400% more productivity than the average performer” [wydajny pracownik może zapewnić o 400% większą produktywność niż przeciętny wykonawca].

Utrata dziesięciu pracowników to koszt 1 miliona dolarów. (Fitz-enz, J. (1997). It’s costly to lose good employees. Workforce)

Przeszkolenie nowych pracowników do poziomu odchodzącego specjalisty będzie długotrwałe i kosztowne. Osoby, którym zależy na rozwoju i zwiększaniu zysków firmy, poza pakietem socjalnym, będą zainteresowane pogłębianiem swoich różnorodnych umiejętności. Skupiając się na optymalnym L&D warto wziąć pod uwagę potrzeby najlepszych, którzy dzięki poczuciu solidarności z firmą, dbającą o ich rozwój, będą lojalni i zdeterminowani do realizowania celów.

 • Ograniczenie braków w posiadanych kwalifikacjach 

Nieustanne dokształcanie się, zwłaszcza zawodowe, zapewnia lepsze przygotowanie do pracy na profesjonalnym stanowisku. Tymczasem według badań, aż 80% Amerykanów zgadza się, że istnieją poważne braki w umiejętnościach, a 35% potwierdza, że sami owe braki mają. Natomiast blisko 60% amerykańskich pracodawców ma wolne etaty dłużej niż 12 tygodni, a to generuje ogromne straty dla firmy.

Zebrane dane wskazują, że na rynku pracy brakuje pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Jest to widoczne także w wieloosobowych zespołach. Poszczególni ich członkowie posiadają luki, powodujące często zmniejszenie efektywności pracy. Luki te wynikają ze specyfiki działalności firmy, danego stanowiska. Jednak także z konieczności zmiany formy wykonywanych działań na pracę zdalną lub z braku doświadczenia na danym stanowisku. Strategia L&D znacznie wpływa na zmniejszenie braków w umiejętnościach poszczególnych pracowników, jak również  pozwala zbudować zespół, w którym każdy będzie wykonywał tę część pracy, w której jest najbardziej efektywny. A to jest bardzo ważne, by odpowiedzialnie zarządzać zespołem.

 • Zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników

Odpowiednio dobrany zespół powinien składać się z osób jak najlepiej przygotowanych do pełnienia swoich funkcji. Szkolenia w ramach systemu L&D  pozwolą pracownikowi dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał, rozwinąć swoje kompetencje i nauczyć się nowych umiejętności. Wykwalifikowany personel, mówiąc wprost, jest bardziej wydajny i rentowny dla firmy. Podsumowanie wyników badania Saratoga w edycji 2015 wykazało, że każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika, przynosi 160% zysku dla firmy. Daje to jasny obraz dochodów, jakie firma może czerpać z podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Pamiętać jednak należy, że każde szkolenie powinno być przemyślane i zaplanowane. Ważne, aby było dostosowane do celów firmy, w przeciwnym wypadku może okazać się, że nie przyniesie spodziewanych rezultatów.

Wydajny pracownik może zapewnić o 400% większą produktywność niż przeciętny wykonawca. (Karie Willyerd)

 • Digitalizacja procesu uczenia się w systemie edukacyjnym dla pracowników

Współczesna technologia daje ogromne możliwości organizacji szkoleń pracowników na wiele różnych sposobów. Metody takie, jak aplikacje mobilne, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość (AR) to nadal niedoceniane sposoby podnoszenia kompetencji. Tymczasem według badań ADP Research Institute, 82 % pracowników jest pozytywnie nastawionych wobec wizji, w której będą mieli możliwości wykorzystania nowoczesnych zdobyczy technologii, aby poszerzyć zakres swojej wiedzy w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Uczenie się w najnowocześniejszej formie udostępnia pracownikom narzędzia umożliwiające szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy w połączeniu z przyjazną formą zajęć, co do której, według przytoczonych badań są nastawieni bardzo pozytywnie, a to może przełożyć się na efektywność szkoleń. Nowe technologie to bez wątpienia przyszłość L&D i warto wziąć je pod uwagę w ramach koncepcji szkolenia pracowników.

 • Teoria społecznego uczenia się praktykowana w L&D

Teoria społecznego uczenia się oparta jest o założenie, że człowiek uczy się nie tylko poprzez konkretne działania, lecz także przez obserwację innych osób. Metoda ta może być niezwykle efektywna w miejscu pracy, w którym poszczególni członkowie zespołu realizują swoje zadania, mając ze sobą ciągły kontakt. Wnioski z badania Brandon Hall Group wskazują, że społeczne uczenie się ma miejsce cały czas w organizacji, niezależnie od świadomego zaangażowania przełożonych w ten proces. Organizacja tego procesu wymaga jednak odpowiedniego skonstruowania. W taki sposób, aby pracownicy jak najefektywniej dzielili się wiedzą ze sobą nawzajem. To pozwoli na ukierunkowanie ich rozwoju.

 • Zasady efektywnej nauki – jak ich przestrzegać?

Poszczególni specjaliści wskazują na zasady efektywnej nauki, jak chociażby na taką, że przez 85% czasu pracy należy wykonywać zadania z pełną starannością, zaś przez 15% można popełniać błędy, które są najlepszą metodą rozwoju. Jednak w toku nauki, także w pracy, pojawiają się czynniki ryzyka, które sprzyjają łamaniu reguł wydajności. Wymienić można chociażby ciągłe rozpraszanie uwagi czy wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Skuteczna nauka związana jest ze stosowaniem schematów, pozwalających wzbudzić w słuchaczach chęć przyswajania wiedzy. Sprawiają one, że przekazywane informacje zostaną zapamiętane i właściwie wykorzystywane.

Jest to trudne także w odniesieniu do szkoleń pracowniczych, a w konsekwencji może prowadzić do zaprzepaszczenia efektywności i celowości kursu. Tymczasem dobrze skomponowana strategia L&D sprawi, że pracownicy w czasie szkolenia nie tylko przyswoją dane informacje, lecz także później będą wiedzieli, jak skupiać się na pracy i efektywnej nauce nowych umiejętności, dzięki czemu staną się bardziej wartościowi dla firmy.

 • Skrócenie czasu podróży i obniżenie jej kosztów

Biznesowe podróże zwykle są kosztowne. Firma Runzheimer w najnowszym badaniu wykazała, że średni koszt podróży biznesowej w 2019 roku wynosił ponad 1 200 dolarów i ma tendencję wzrostową. Ponadto, czas i komfort podróży są często elementami zniechęcającymi do odbycia szkoleń, a także wpływającymi na obniżenie przyswajalności wiedzy podczas zajęć. Odbycie długiej i męczącej podróży zdecydowanie zniechęca do późniejszego uczenia się. Dzięki możliwości zastosowania nowoczesnych metod, opisanych powyżej, można skrócić, a wręcz wyeliminować czas podróży. Wpływa to oczywiście na obniżenie jej kosztów i zwiększy efektywność szkolenia.

Strategia L&D to inwestycja w zasoby ludzkie, która pozwala realizować założenia firmy

Learning & Development jest obecnie integralnym elementem działań managerów oraz liderów HR, stosowanym w celu poprawy wydajności pracowników oraz zwiększenia zysków firmy. Odpowiednio przygotowany i realizowany konsekwentnie program pozwala skutecznie wdrażać szkolenia, mające na celu uzupełnienie kompetencji pracowniczych oraz wzrost ich zaangażowania, przedkładającego się na chęć współtworzenia i właściwego reprezentowania firmy. Kompetentni i dumni pracownicy są kluczem do zwiększenia zysków dla każdej organizacji

Właściwa strategia L&D dla Twojej organizacji. Pomożemy Ci ją wdrożyć.

Skontaktuj się z nami

5/5 - (10 votes)
Udostępnij: